Auteursrecht op software

Auteursrecht op software

Net zoals foto’s, video’s of teksten, kan ook software beschermd worden door het intellectueel eigendomsrecht.

In de praktijk rusten er zelfs vaak verschillende rechten van intellectueel eigendom op software, waarvan het auteursrecht een belangrijke plek inneemt. Software komt echter pas in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, wanneer er sprake is van een oorspronkelijk werk. Ofwel: er moet een bepaalde mate van creativiteit aanwezig zijn, die bescherming verdient. De software moet een oorspronkelijke karakter hebben en het moet de persoonlijke stempel van de developer bevatten. Volgens de Softwarerichtlijn komen broncode en de objectcode, auteursrechtelijke bescherming toe. Ook voorbereidend materiaal kan beschermd worden, maar alleen als het “van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma.” 

"Ook software wordt door het auteursrecht beschermd."

Licentierecht

Wie heeft het auteursrecht op software?

Als wettelijk uitgangspunt geldt dat de maker van de software het auteursrecht heeft. Dat is dus de softwareontwikkelaar in kwestie. Dit is trouwens niet anders wanneer er een opdrachtgever in het spel is. Dat de opdrachtgever de softwareontwikkelaar betaalt voor zijn of haar werkzaamheden, betekent namelijk niet dat deze automatisch ook de auteursrechthebbende wordt. De Auteurswet die wij in Nederland kennen is eigenlijk heel duidelijk hierover: de partij die de daadwerkelijke ontwikkeling verricht (de developer die voor een opdrachtgever de code schrijft), is eigenaar van de rechten, tenzij anders wordt overeengekomen. Als opdrachtgever zijnde krijg je slechts een gebruiksrecht. Wil de opdrachtgever eigenaar worden van het auteursrecht op de software? Dan zal er een akte van overdracht moeten worden opgesteld, waarin partijen afspreken dat de softwareontwikkelaar zijn of haar auteursrechten overdraagt.

Software ontwikkeld in dienstverband

Op het uitgangspunt dat de softwareontwikkelaar eigenaar is van het auteursrecht op de software, bestaat een belangrijke uitzondering. Het auteursrecht op software die in dienstverband is ontwikkeld, rust namelijk bij de werkgever. Er moet dan wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek en het maken van de desbetreffende software dient tot het takenpakket van de werknemer te behoren. 

Wat is een licentieovereenkomst

Overdragen auteursrecht op software

Bij een overdracht van auteursrechten worden (meestal) alle auteursrechten aan de ander overgedragen. De ander wordt, als het ware, de nieuwe eigenaar van het auteursrecht. Voor overdracht van het auteursrecht op software, is een schriftelijke overeenkomst nodig. De wet heeft dit zo bepaald in artikel 2 van de Auteurswet. Zonder zo’n schriftelijke akte, wordt er geen overdracht bewerkstelligd. Dit leidt in de praktijk wel eens tot vreemde situaties. Zo kan het voorkomen dat een bedrijf denkt eigenaar te zijn van de auteursrechten omdat dit via de telefoon zo is afgesproken, maar de auteursrechten de facto nog steeds bij de maker liggen. Een mondelinge overdracht is immers niet rechtsgeldig.    

Software licentieovereenkomst opstellen

Met een licentie kan de de eigenaar van de software, toestemming verlenen aan anderen om zijn software te gebruiken. Deze toestemming wordt vaak in een schriftelijke software licentieovereenkomst vastgelegd (maar dit hoeft niet!). In deze overeenkomst kunnen ook voorwaarden worden opgenomen waaronder de licentienemer de software mag gebruiken. Denk onder meer aan afspraken over het aantal gebruikers van de software, de licentievergoeding, installatie van het softwareprogramma, onderhoud aan het softwareprogramma, enzovoorts. Vaak wordt er ook in de licentie opgenomen dat de broncode niet zal worden afgegeven.        

"In een software licentieovereenkomst worden afspraken vastgelegd over het gebruik van een softwareprogramma."

Page not found

Jurist auteursrecht op software

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten

Page not found

Jurist auteursrecht op software

Neem gerust contact met ons op.

Jurist commerciële contracten
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?