Onze grondregels:

Allereerst willen wij je hartelijk bedanken voor het bekijken van onze (“grondregels”) algemene voorwaarden. We weten – als geen ander – dat algemene voorwaarden vaak ondoorgrondelijk zijn, volgestopt met juridisch jargon en onbegrijpelijke zinnen. Helaas lijken veel voorwaarden te zijn geschreven voor juristen, door juristen. Wij denken dat het anders kan (en ook moet!). We hebben onze grondregels zo geschreven dat ze goed leesbaar zijn. Ben je het ergens niet mee eens? Laat het ons weten, wie weet komen we er met een enkele aanpassing alsnog uit. 

Laten we beginnen bij het begin: wij zijn Spaans&Spaans, een VOF (Vennootschap onder Firma), gevestigd in het mooie Amsterdam en sinds 2018 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71533230. Ons BTW nummer is: 85875253B01. 

Heb je vragen over onze grondregels of tips over hoe we ze nog leesbaarder kunnen maken? Dan kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: [email protected]

Telefoon: 020 2619633 

De ouderwetse post: Vijzelstraat 68, 1017 HL, Amsterdam

 • Grondregels, voorwaarden: de algemene voorwaarden van Spaans&Spaans; 
 • Opdracht: de dienstverlening zoals die door partijen is overeengekomen; 
 • Jij, je, jouw: de natuurlijk persoon of rechtspersoon (i.e. opdrachtgever) die met Spaans&Spaans een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
 • Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van de opdracht;
 • Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, app of e-mail.

Onze grondregels zijn van toepassing op iedere overeenkomst die jij met ons sluit, op alle werkzaamheden die wij voor jou verrichten (zoals het schrijven van jouw algemene voorwaarden) en op alle rechtsverhoudingen van Spaans&Spaans met derden. Ook op vervolgopdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. Deze worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht je jouw algemene voorwaarden van toepassing verklaren, dan zullen wij jou direct laten weten dat onze eigen grondregels op onze samenwerking van toepassing zijn.

We kunnen altijd samen afspraken maken die afwijken van deze grondregels. Om misverstanden te voorkomen, moeten afwijkende afspraken schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de offerte. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn. 

Al onze offertes zijn 14 kalenderdagen (dus geen werkdagen!) geldig na de datum van verzending, tenzij er iets anders staat aangegeven. Dit betekent dus dat, indien jij 3 weken later per e-mail een akkoord geeft, er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Uiteraard kunnen we samen alsnog beslissen om een (nieuwe) overeenkomst aan te gaan.

Prijzen in ons aanbod zijn altijd exclusief BTW.

Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in een offerte of aanbod staat, zijn wij niet aan deze fout gebonden. Voorbeeld: in de offerte staat een typo waardoor wij een set algemene voorwaarden niet voor 400 euro maar voor 4 euro zouden moeten leveren. Wij zijn dan niet verplicht om voor 4 euro jouw voorwaarden te schrijven.

We gaan pas een samenwerking met elkaar aan (“er komt dus pas een overeenkomst tot stand”) op het moment dat jij de opdracht hebt aanvaard. Wij gaan ervan uit dat je de opdracht hebt aanvaard indien wij van jou een ondertekende offerte ontvangen, een duidelijk akkoord per e-mail binnenkrijgen of indien wij uit jouw gedrag mogen afleiden dat je instemt met onze offerte. Voorbeeld: alhoewel je niet uitdrukkelijk een akkoord geeft, stuur je jouw contracten op voor een juridische check en wens je ons veel succes met het doorlezen van de 50 kantjes. 

Nadat jij ons aanbod hebt aanvaard, kan je niet zomaar – zonder onze schriftelijke toestemming – de opdracht wijzigen (dit betreft ook kleine wijzigingen, of wijzigingen die slechts op ondergeschikte punten afwijken van onze offerte). Indien jij aan ons hebt laten weten de opdracht te willen wijzigen, gaan we samen naar de mogelijkheden kijken. Wij zijn echter nooit verplicht om een voorgestelde wijziging te accepteren.

Wij verrichten de opdracht alleen ten behoeve van jou. 

Wij mogen om een vooruitbetaling vragen. Indien er een vooruitbetaling is afgesproken, komt de overeenkomst tussen ons pas tot stand indien wij deze betaling hebben ontvangen. Tot het moment van betaling, hoeven wij nog geen werkzaamheden te verrichten.

Indien wij een datum voor oplevering (“deadline”) aangeven, geldt deze datum slechts als uitgangspunt. We kunnen de oplevering altijd uitstellen, indien zich er omstandigheden voordoen waardoor wij de deadline – redelijkerwijs – niet kunnen halen. Uiteraard zullen we je hiervan op de hoogte stellen. 

De offertes die wij opstellen (inclusief tarieven en deadlines) zijn gebaseerd op de informatie die ons op het moment van opstellen ter beschikking stond. Indien er nieuwe informatie beschikbaar komt, kunnen wij ervoor kiezen om:

 • de opdracht te beëindigen. Dit mogen wij ook doen indien jij het er helaas  niet mee eens bent;
 • met jou – in onderling overleg – de opdracht aan te passen, inclusief een (hogere) vergoeding + (andere) deadline. 

 

Uiteraard zullen wij ons altijd inspannen om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Door de aard van ons werk, kunnen wij jou echter nooit beloven dat er een bepaald (gewenst) resultaat wordt behaald. Voorbeeld: indien wij voor jou gaan onderhandelen bij een conflict, doen wij uiteraard onze uiterste best om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. We kunnen echter niet beloven dat jij het gewenste resultaat (bijvoorbeeld die vierduizend euro aan schadevergoeding) ook daadwerkelijk krijgt. 

Wij geloven dat we pas echt goed ons werk kunnen doen indien wij met jou als deskundige in jouw vakgebied nauw samenwerken. Wij hebben dan ook soms jouw onverdeelde aandacht en medewerking nodig. Zo kan het voorkomen dat wij informatie, gegevens of materialen nodig hebben, dan wel op een andere wijze jouw medewerking kunnen gebruiken. Uiteraard laten wij het je tijdig weten als wij je nodig hebben. Wij hebben natuurlijk het liefst dat jij – na een verzoek van onze kant – zo snel mogelijk reageert. Je zorgt er in ieder geval voor dat je binnen 5 werkdagen een reactie hebt gegeven. Daarnaast dien je:

 • documenten in de door ons aangegeven bestandsvorm aan te leveren;
 • 1 contactpersoon aan te stellen waarmee wij zullen communiceren;
 • eventuele vragen(lijsten) zo eerlijk en volledig mogelijk te beantwoorden;
 • ervoor te zorgen dat de content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
 • vertrouwelijk om te gaan met de informatie die je van ons hebt ontvangen. 

Indien je niet meewerkt of op andere wijze de uitvoering van de opdracht belemmert, kunnen wij besluiten onze werkzaamheden tijdelijk stop te zetten.

Het kan voorkomen dat wij besluiten om een derde partij in te schakelen. Natuurlijk zijn we altijd zorgvuldig. Desondanks zijn wij niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden. Eventuele kosten voor deze derden zijn voor jouw rekening. Uiteraard vragen wij hiervoor jouw toestemming. Voorbeeld: jouw zaak heeft raakvlakken met een rechtsgebied dat buiten onze expertise ligt. We kunnen er dan voor kiezen om een collega-jurist in te schakelen om dit gedeelte van de opdracht op zich te nemen. 

Indien jij zelf besluit een derde partij in te schakelen, dien je ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derde. 

Wij gaan ervan uit dat iedere opdracht aan Spaans&Spaans wordt gegeven, en niet aan één specifieke jurist. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van ons Burgerlijk Wetboek zijn dan ook niet van toepassing. Wat staat er nou in deze artikelen? 

 • Artikel 7:404:

“Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.”

 • Artikel 7:407 lid 2: 

“Indien twee of meer personen te zamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.”

Wij zijn altijd vrij om ook voor andere opdrachtgevers te werken. Uiteraard houden we altijd in de gaten dat er geen evident tegenstrijdige belangen ontstaan. 

Communicate is key. Wij maken hierbij vaak gebruik van (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, app, Google Hangouts, Skype, e.d. Uiteraard proberen we zo vertrouwelijk mogelijk met jouw informatie om te gaan. Het kan echter voorkomen – door de aard van deze communicatiemiddelen – dat er iets fout gaat. Je begrijpt en accepteert de risico’s verbonden aan deze communicatiemiddelen.  

Als er een pakket is afgenomen en een deel ervan niet, of niet binnen een redelijke termijn, kan worden geleverd, zal er naar een passende oplossing worden gezocht om dit onderdeel te vervangen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt het pakket geleverd zonder dit gedeelte (of delen) en zonder dat er een prijsvermindering zal worden toegepast.

Afhankelijk van het afgenomen abonnement, geeft een abonnement recht op juridisch advies met betrekking tot de onderneming waarvoor het abonnement is afgesloten. De abonnee wordt gekoppeld aan zijn of haar persoonlijke huisjurist. Bij ziekte of afwezigheid (zoals een vakantie) zal een vervanger de werkzaamheden overnemen. 

Onze abonnementen omvatten enkel diensten waarbij het Nederlandse recht van toepassing is, en de Nederlandse rechter bevoegd is. Het abonnement kan enkel worden ingezet voor juridische vragen die vallen binnen de rechtsgebieden (auteursrecht, privacy, ict-recht) waar wij ons in de dagelijkse praktijk mee bezig houden. Voor vragen over het milieurecht kan je helaas niet bij ons terecht! 

Niet gebruikte onderdelen die binnen het abonnement vallen, kunnen niet worden meegenomen naar een volgende maand. 

De abonnee ontvangt binnen 24 uur een reactie via e-mail op zijn vraag of verzoek, voor zover dit binnen het type abonnement valt. Adviseren via (beeld-)bellen is mogelijk, maar enkel op afspraak. 

Het abonnement wordt afgesloten voor een periode van 6 maanden en gaat in zodra je de bestelling plaatst. De vergoeding voor het abonnement dien je per maand te voldoen via automatische incasso. 

Procederen valt niet onder het abonnement. 

Tijdens de eerste termijn van 6 maanden kan het abonnement niet worden opgezegd door de abonnee. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds voor de duur van één maand en is het abonnement maandelijks opzegbaar. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk (via de e-mail bijvoorbeeld) te gebeuren. Wij geven je trouwens een seintje wanneer de minimale looptijd van 6 maanden afloopt, zodat je écht enkel gebruikmaakt van het abonnement als je het nodig hebt. Een stukje service van de zaak! 

Het is ons toegestaan om het abonnement, zonder opgave van redenen, op elk gewenst moment te beëindigen. 

Het abonnement is niet van toepassing op werkzaamheden waartoe opdracht werd gegeven voor de totstandkoming van het abonnement en geschillen en rechtsvragen die bestonden voor of bij het aangaan van het abonnement. Hiervoor geldt dus geen gereduceerd tarief.    

Het abonnement kan niet worden overgedragen.

Alle door ons ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen (zoals contracten, rapporten, whitepapers, processtukken, adviezen, offertes e.d.) zijn beschermd door het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom. Deze rechten berusten bij Spaans&Spaans en haar licentiegevers. Je mag deze werken alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. Hebben wij niet concreet een doel afgesproken? Dan is jouw gebruiksrecht beperkt tot het doel waarvoor het kennelijk bestemd is. Je mag de materialen in ieder geval uitsluitend gebruiken voor jouw eigen bedrijf of organisatie. Voorbeeld: indien wij je adviseren omtrent een privacy-issue is dit advies kennelijk niet bestemd om door jou te worden doorverkocht aan jouw klanten. 

Bovenstaande gebruiksrecht dat jij van ons krijgt, is niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar. Uitleg: niet-sublicentieerbaar / niet-overdraagbaar betekent dat jij de materialen die jij van ons krijgt (bijvoorbeeld een contract) niet ter beschikking mag stellen aan derden zonder onze toestemming. 

Je mag de door ons opgestelde documenten (laten) wijzigen, maar dit komt voor jouw eigen rekening en risico. 

Wij hebben geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte en / of  geleverde materialen, juridische documenten en gegevens na beëindiging van de overeenkomst. Maak dus zelf een kopie, sla de informatie ergens op maar wees je er in ieder geval van bewust dat wij geen informatie voor jou bewaren. 

Wij mogen jouw (bedrijfs)naam en logo gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Indien je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit uiterlijk 7 dagen na de beëindiging van de overeenkomst te laten weten. 

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die zijn gebaseerd op – of op enige wijze samenhangen met – de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.

Wij sturen aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie. 

Je dient binnen 14 dagen, na de factuurdatum, te hebben betaald. 

Onze vergoeding bestaat uit:

 • een vaste prijs of ons uurtarief voor de door ons verrichte werkzaamheden;
 • eventuele extra kosten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, kosten voor het aangetekend versturen van brieven, kosten voor het inschakelen van derden e.d.) die tegen kostprijs bij jou in rekening worden gebracht.

Indien je niet op tijd (of niet volledig) betaalt, zullen we je 1 keer een herinnering sturen en je nog een extra termijn van 14 dagen geven om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Wij mogen dan o.a. vertragingsschade vorderen en de wettelijke rente (artikel 6:199 Burgerlijk Wetboek). Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor jouw rekening, met een minimum van EUR 150,-. Wij hoeven niet aan te tonen dat wij deze kosten ook daadwerkelijk hebben gemaakt.

Je dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting. 

Wij passen onze tarieven aan het begin van elk kalenderjaar aan. Wij zullen je hiervan op de hoogte brengen.

Transparantie en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel. Indien jij niet tevreden bent met onze dienstverlening, kan je bij ons een klacht indienen per e-mail naar [email protected]. Je dient jouw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven zodat wij genoeg informatie hebben om jouw klacht te onderzoeken en een (onderbouwde) reactie kunnen geven.  

Je dient wel binnen een redelijke tijd te klagen. Het indienen van een klacht binnen 30 dagen na het einde van de overeenkomst achten wij redelijk, daarna niet meer. Indien jij een klacht indient (bijvoorbeeld een klacht over een factuur) betekent dit niet dat jij jouw betaling mag uitstellen.

Indien er iets verkeerd is gegaan, is dit natuurlijk heel vervelend. Samen zullen we proberen naar een oplossing te zoeken. Desondanks is onze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, uitgesloten (tenzij anders bepaald in onze voorwaarden). 

Onze aansprakelijkheid is in ieder geval altijd beperkt tot directe schade. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen e.d.) komt nooit voor onze rekening. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt ook nooit voor onze rekening. Artikel 6:76 BW is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Je zal deze schade dus zelf moeten dragen. 

Onze aansprakelijkheid is bovendien, altijd en overal, beperkt tot het bedrag dat, via onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd, met inbegrip van ons eigen risico onder die verzekering. Indien onze verzekeraar niet uitkeert, is onze volledige aansprakelijkheid (i.e. het bedrag dat wij zullen vergoeden) beperkt tot de (laatst toegezonden) factuur aan jou of de voor het abonnement verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoeding, met te allen tijde een maximum van EUR 2.000,-. 

Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, dien je ons wel eerst onverwijld schriftelijk in gebreke te stellen voordat enige aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan ontstaan, waarbij je ons een redelijke termijn gunt om de tekortkoming te herstellen, en wij ook na die termijn toerekenbaar blijven tekortschieten. 

De beperkingen m.b.t. onze aansprakelijkheid (zoals opgenomen in deze voorwaarden) vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.

Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens Spaans&Spaans binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen. 

Indien wij een overeenkomst zijn aangegaan voor een “bepaalde tijd” (dit is een overeenkomst die eindigt door het verstrijken van haar looptijd, dan wel door het plaatsvinden van een toekomstige gebeurtenis) mag jij deze niet tussentijds opzeggen, tenzij wij schriftelijk iets anders hebben aangegeven. Wij kunnen van dit uitgangspunt in jouw voordeel afwijken, indien wij dit, gezien de omstandigheden, redelijk vinden. 

Indien wij een overeenkomst zijn aangegaan voor “onbepaalde tijd” mogen wij deze allebei opzeggen, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid. Indien jij opzegt, dien je ons uiteraard wel te betalen voor de reeds gewerkte uren, verrichte werkzaamheden en / of betaalde (on)kosten (zoals kosten voor het inschakelen / cancellen van derden, reiskosten e.d.). 

 

Wij mogen de overeenkomst (van bepaalde of onbepaalde tijd) direct beëindigen, indien:

 •  jij niet (volledig) voldoet aan jouw verplichtingen;
 •  wij nieuwe informatie hebben ontvangen, waaruit blijkt dat de (verdere) uitvoering van de opdracht voor ons niet langer aanvaardbaar is. 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zullen prestaties die al door jou of ons zijn ontvangen (in verband met de uitvoering van de opdracht) niet ongedaan hoeven worden te gemaakt. Uitleg: nadat een overeenkomst is ontbonden, bepaalt de Nederlandse wet dat reeds verrichte prestaties ongedaan moeten worden gemaakt. Partijen moeten elkaar dus in de oude toestand (voordat ze de overeenkomst aangingen) terugbrengen. Producten moeten worden teruggeleverd, reeds ontvangen vergoedingen moeten worden terugbetaald, etc. In de praktijk gaat dit vaak niet zo makkelijk. Vandaar dat we hiervan hebben afgeweken. 

Eventuele schade die jij lijdt omdat wij de overeenkomst tussentijds beëindigen, komt niet voor onze rekening. 

Indien onze opdracht bestaat uit het opstellen van juridische documenten (“contracten”) voor jou, hanteren wij een feedbackronde om er zeker van te zijn dat jij helemaal tevreden bent. De feedbackronde verloopt als volgt:

 • we leveren eerst een conceptversie. Je hebt het recht om binnen 1 week na de datum van oplevering van de conceptversie eenmalig kosteloze aanpassingen aan te leveren;
 • wij bekijken jouw gewenste aanpassingen en verwerken deze (waar mogelijk en redelijk). We leveren vervolgens de definitieve versie. Let op: een conceptversie wordt altijd een definitieve versie indien jij niet binnen 1 week na levering van de conceptversie hebt gereageerd; 
 • na levering van de definitieve versie ben jij het gehele c.q. resterende offertebedrag verschuldigd.

Je dient jouw feedback via comments in het document zelf aan te geven of via de e-mail. Het over de telefoon bespreken van op- en aanmerkingen doen wij in principe niet. Waarom? Het is onze ervaring dat dit vaak onnodig veel tijd in beslag neemt en helaas vaker leidt tot misverstanden. Indien jij liever wilt bellen, berekenen wij ons uurtarief (er wordt per 15 minuten afgerekend). 

Wij mogen deze grondregels op ieder gewenst moment wijzigen. Indien het een ingrijpende wijziging betreft, zullen we je hiervan op de hoogte stellen. Indien jij niet binnen 14 dagen bezwaar maakt tegen een dergelijke wijziging, gaan we ervan uit dat je akkoord bent. 

Op deze overeenkomst en onze werkzaamheden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. 

Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen om de tafel zitten om naar een oplossing te zoeken. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we alsnog naar de rechter. De bevoegde rechter in Amsterdam zal dan kennisnemen van ons geschil. 

Als een bepaling uit de overeenkomst en / of onze grondregels nietig / vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de overeenkomst en / of grondregels gewoon in stand.

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).