Schadevergoeding vorderen bij een auteursrechtinbreuk: het leerstuk van verjaring

Het gebeurt wel eens dat iemand een foto van Google heeft geplukt, die afbeelding vervolgens op zijn of haar website heeft geplaatst, en zich dan op een gegeven moment realiseert dat deze handelswijze onrechtmatig is. Om een vervelende sommatiebrief (en bijbehorende schadevergoeding) te omzeilen, wordt de foto snel van de website gehaald. Recent zag ik de volgende vraag langskomen op een online forum. Kan er nog schadevergoeding worden gevorderd als de inbreuk al ongedaan is gemaakt?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we gaan kijken naar het leerstuk van verjaring. Verjaring is een (civiel en strafrechtelijk) juridisch begrip dat door de wetgever in het leven is geroepen om rechtszekerheid te bewerkstelligen. Wanneer een vordering verjaard is, kan deze namelijk niet meer in rechte worden afgedwongen. Volgens de wet verjaart een rechtsvordering tot schadevergoeding vijf jaar nadat de benadeelde met zowel de schade als de inbreukmaker bekend is geworden. In ieder geval verjaart de vordering twintig jaar nadat de schade is veroorzaakt. Dit betekent dus dat de vraagsteller binnen de grenzen van de hierboven genoemde verjaringstermijnen kan worden aangesproken op zijn onrechtmatige handelwijze, ondanks het feit dat de inbreuk al ongedaan is gemaakt.

In het auteursrecht geldt doorgaans dat de hoogte van de te vorderen schadevergoeding gerelateerd is aan de duur van de periode waarin de auteursrechtinbreuk plaatsgevonden heeft. Eenieder is volgens de wet verplicht om zijn schade zoveel mogelijk te beperken, dus het is niet de bedoeling dat je nog een paar jaar wacht met het aanschrijven van de inbreukmaker zodat je een hogere licentievergoeding als schadepost kan opvoeren.

Disclaimer: Ik ga er even vanuit dat de vraagsteller op het forum ook daadwerkelijk inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van een ander. Normaliter dient men altijd eerst te bekijken of er wel intellectuele eigendomsrechten rusten op het desbetreffende werk, of er geen uitzondering is waar de vraagsteller zich op had kunnen beroepen, wat de schade is, wat de bewijsmiddelen zijn, enzovoorts.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?