Als fotograaf schadevergoeding eisen bij een auteursrechtinbreuk

Met de komst van het internet en de illusie dat op internet ‘alles gratis’ is, komt het steeds vaker voor dat foto’s waar auteursrecht op rust, onrechtmatig worden overgenomen door particulieren en/of ondernemingen. Voor fotografen een kleine ramp, nu je hierdoor niet alleen een licentievergoeding misloopt maar ook bijvoorbeeld het risico loopt potentiële opdrachten te missen vanwege eventuele reputatieschade. Gelukkig ben je niet helemaal lamgeslagen en neem je een jurist in de hand om (verdere) inbreuk te stoppen en schadevergoeding te vorderen. Je vraagt je wel een beetje af hoe de rechter in hemelsnaam de schadevergoeding zal bepalen nu de schade niet zo concreet is dat zij makkelijk in cijfers uit te drukken is. Uit rechtspraak vloeit voort dat er aansluiting mag worden gezocht bij de tarieven van FotoAnoniem. In deze blog zullen we kort het volgende arrest doornemen.


Foto onrechtmatig op website geplaatst

In deze zaak is de eiser een professioneel fotograaf die zijn foto’s op een website aanbiedt. Met toestemming van de fotograaf kunnen zijn foto’s door anderen worden gebruikt of gepubliceerd. Hiervoor vraagt de fotograaf een vaste licentievergoeding aan zijn klanten. De gedaagde heeft een foto van een zangeres – welke door de fotograaf is gemaakt – zonder toestemming (en zonder betaling van de licentievergoeding) op zijn website geplaatst. De fotograaf stelt dat er sprake is van een inbreuk op zijn auteursrecht en vordert een schadevergoeding van € 500,00.


Inbreuk op het auteursrecht

Volgens de kantonrechter is het duidelijk dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Gedaagde heeft immers zonder toestemming van de fotograaf en zonder vermelding van de naam van laatste, de foto op zijn website gezet. Het plaatsen van de foto op zijn website moet als het ‘openbaar maken’ hiervan worden beschouwd. Een recht dat in beginsel slechts de maker van een creatief werk toekomt.


“Ik wist niet dat er auteursrecht op rustte!”

Gedaagde probeert nog weg te komen met de inbreuk door te stellen dat hij niet wist wie de foto had genomen en de naam van de fotograaf derhalve niet met opzet weg heeft gelaten. Gelukkig zet de kantonrechter nog maar eens helder uiteen dat onder de Auteurswet niet vereist is dat de inbreuk met opzet of kwade trouw is geschied. Bovendien wijst de kantonrechter gedaagde op het feit dat hij zelf een professionele ondernemer is, zodat hij heus wel had kunnen begrijpen dat er op de foto auteursrecht zou kunnen rusten.


Schadevergoeding eisen?

De fotograaf eist in totaal 500 euro schadevergoeding van gedaagde. De helft hiervan (250 euro) is gebaseerd op de schade die zou zijn geleden doordat er inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf is gemaakt. Persoonlijkheidsrechten worden ook wel ‘morele rechten’ genoemd en beogen de reputatie van de maker van een werk te beschermen. Zo mag een foto niet zomaar door een derde worden afgesneden, waardoor de hele compositie van deze verandert. De andere 250 euro aan schade bestaat volgens de fotograaf uit de licentievergoeding die hij mis is gelopen. Hoe komt de fotograaf nou precies bij dit bedrag? En wat nu als je als fotograaf normaal nooit licenties uitgeeft en het dus niet zo makkelijk is om de hoogte van de schade te bepalen? De fotograaf in kwestie heeft dit bedrag gebaseerd op zijn gebruikelijke tarief en verwijst bovendien naar de Tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem. De kantonrechter sluit zich bij de fotograaf aan en is van mening dat het bedrag voldoende is gemotiveerd met de verwijzing naar de Tarievenlijst. Ook uit voorgaande jurisprudentie blijkt dat de rechter in het merendeel van de gevallen de Tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem als richtlijn gebruikt bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.

Meer hulp nodig?

Boek dan nu nog een adviesgesprek. Je krijgt daarmee 1 uur de tijd om, online of telefonisch, al jouw vragen, twijfels en opmerkingen met een jurist te delen. Wel zo fijn, die peace of mind.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?